مشتقات پتروشیمی

اتیلن ethylen

بیشتر بدانید

اوره urea 

بیشتر بدانید

گوگرد(سولفور)Sulfur

بیشتر بدانید