مشاوره

مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگون انجام می‌شود که در میان مردم، هدف از مشاوره بهبود وضعیت کاری و کیفیت‌بخشی به زندگی مراجعه کننده از جهت کاری ‌است.