در دنیای صنعتی یکی از  مباحث مرتبط بحث مدیریت حقوقی پروژه می باشد.
 مدیریت پروژه با رویکرد نوین در سطح نظری و آموزشی چندین سال است که در کشور ما مطرح گردیده  است و در مقام اجرا کمتر دانش مدیریت پروژه بصورت علمی مورد توجه قرار گرفته است.
  جایگاه مدیریت حقوقی پروژه بعنوان یکی از ارکان سه گانه مدیریت پروژه ( در کنار ارکان فنی و مالی) حتی از جنبه نظری وجود ندارد.  خسارات عظیم به شرکتها و تبعات مستقیم این وضعیت می باشد.