پروسه ی تجاری (IRDLC/BG/SBLC (FOB or CIF)

۱. خریدارLOI را میفرستد.

۲. فروشنده SCO صادر میکند.

۳. خریدار پیشنهاد را و ICPO را به همراه اطلاعات بانکی کامل به منظور بررسی توسط فروشنده ارسال میکند.

۴. فروشنده قرارداد پیشنهادی را به خریدار و NCNDA / IMFPA برای تجدید نظر و تایید اولیه ارائه می دهد. خریدار و فروشنده قرارداد را با پست الکترونیکی امضا می کنند، که به لحاظ قانونی بایستی قابل اجرا باشد و هر قرارداد را به بانک های مربوط ارسال می کنند.

۵. فروشنده صورتحساب تجاری یا صورت حساب پروفورما را میفرستد و خریدار با صدورIRDLC غیرقابل برگشت و متناوب LC- SBLC – BG را برای هر بار محموله پاسخ میدهد.

۶. فروشنده با صدور ۲٪ PB پاسخ می دهد.

۷. فروشنده اسناد محموله را به خریدار ارسال می کند.

۸. مقدار L / C به فروشنده با ارسال اسناد به بانک خریدار یا خریدار برای هر حمل و نقل از طریق T / T MT۱۰۳ ظرف ۵ روز بانکی در برابر بازرسی CIO / SGS در بندر مقصد پرداخت میشود.

۹. کمیسیون ها در مدت ۲۴ ساعت از تأیید پرداخت خریدار به NCNDA / IMFPA و پرداخت کننده آن توسط NCNDA / IMFPA و Paymaster آن صادر می شود.

 

 

پروسه ی تجاری نقدی:

۱. خریدارLOI را میفرستد.

۲. فروشنده SCO صادر میکند.

۳. خریدار پیشنهاد را و ICPO را به همراه اطلاعات بانکی کامل به منظور بررسی توسط فروشنده ارسال میکند.

۵. فروشنده صورتحساب تجاری یا صورت حساب پروفورما و NCNDA / IMFPA را میفرستد.

۶. خریدار مبلغی توافقی را به عنون پیش پرداخت به حساب فروشنده میفرستد.

۷. فروشنده اسناد محموله را به خریدار ارسال می کند.
۸. بعد از اینکه اسناد محموله به دست خریدار رسید بقیه ی فاکتور نهایی به حساب فروشنده واریز میشود.

۹.کمیسیون ها در مدت ۲۴ ساعت از تأیید پرداخت خریدار به NCNDA / IMFPA و پرداخت کننده آن توسط NCNDA / IMFPA و Paymaster آن صادر می شود.

 

شرایط پذیرش LOI:

۱.ال ا ای باید با سربرگ خریدار نهایی و رسمی باشد.
۲.ال ا ای باید به نام شرکت پالایشگاه رازی بوده و نام بروکرها در آن ذکر شده باشد.
۳.مهرو امضا مدیر شرکت و کپی پاسپورت و کپی جواز کار شرکت درخواست کننده پیوست ال ا ای الزامیست.
۴.ال ا ای باید شامل انالیز درخواستی بندر مقصد و روش درخواستی خریدار باشد.
۵.کلیه ال ا ای هایی که کامل نباشد توسط این شرکت برگشت خواهد شد.

۶. تمامی درخواست ها فقط از طریق ایمیل رسمی خریدار به ایمیل های رسمی بخش فروش پالایشگاه باید فرستاده شود.

 

شرایط کشتی به کشتی (STS):

۱.فروشنده PI را برای خریدار صادر می کند.

۲.خریدار مبلغی را که به عنوان پیش پرداخت در PI تعیین گردیده پرداخت می نماید.

۳.فروشنده Q۸۸را برای خریدار ارسال می کند.

۴.خریدارQ۸۸وشماره تماس کاپیتان را جهت هماهنگی برای فروشنده ارسال می نماید.

۵.کشتی فروشنده به محل مقصدی که توسط خریدار اعلام شده است حرکت میکند.

۶.نماینده خریدار Dip test را در کشتی فروشنده انجام میدهد،پس از اینکه عملیات Dip test با موفقیت انجام گردید فروشنده فاکتور را برای خریدار ارسال میکند سپس خریدار مبلغ صورتحساب را تسویه می نماید.

۷.عملیات (Ship to Ship) توسط خریدار آغاز میگردد.

نکات*

*لازم به ذکر است که در تمامی پروسه ها امضا و مهر رسمی از طریق ایمیل مورد قبول طرفین میباشد.

* کلیه LOI ها باید از طرف خریدار End Buyer باشد و در غیر اینصورت برگشت داده خواهد شد.

* پیش نویس LC / SBLC /BG توسط فروشنده باید اعلام و تایید شود.