در باره ما

حوزه کاری در زمینه نفت گاز پتروشیمی و انرژی 

  • انتقال دانش فنی مهندسی روز دنیا به واحد تولیدی-فرآوری با بکارگیری استانداردهای شرکت های بین الملی
  • انجام پروژه های مهندسی،تدارک تجهیزات و ساخت (EPC)
  • صادرات دانش فنی مهندسی برون مرزی
  • مدیریت طرح (MC)
  • امکان عقد قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) با حضور شرکت های بین المللی
  • امکان عقد قراردادهای ساخت،تملک و بهره برداری (BOO)با حضور شرکت های بین المللی
  • مدیریت دعاوی پروژه ها (CM)
  • طراحی و اجرای سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه (PPC)
  • اجرای سیستم مدیریت سرمایه و جریان نقدینگی (CFM)
  • امکان عقد قراردادهای مهندسی،تدارک کالا و تجهیزات،ساخت و تأمین مالی (EPCF )با حضور شرکت های بزرگ صاحب تکنولوژی بین المللی